Vargens, Litt B1a, 1/64 mtl, 27, 4,8 ha, Vångstalund och ev. Spatorp

Vargens, Litt B1a, 1/64 mtl, 27, 4,8 ha, Vångstalund och ev. Spatorp

Torpet har legat norr om Jacksboäng nära gränsen mot: Skerike socken. Bostadshuset är byggt på en stabil stengrund och vittnar om sen bebyggelse. Grundstenarna är nära meterlånga och 40 cm höga. Efter båda gavlarna ligger en stenrad i markhöjd och 70 cm från gavlarna eller befintlig grund. Grunden närmast bostadshuset har tydligen tillhört en bod även denna med hög fin grundsten. Längre bort ligger grundstenar till en ladugård och loge men där är grundstenarna av en mer kullrig art. Mellan bostad och ladugård finns en stensatt brunn som fortfarande ger gott vatten.Vargens1

Vargens2

Vargens, Litt B1a, 1/64 mtl, 27, 4,8 ha, Vångstalund och ev. Spatorp

Runt grunderna ligger ängar som tidigare varit odlade. Ingen vet säkert vad torpet haft för namn men folket i gårdarna däromkring kan nämna en person som bott där vid namn Vargen. Evald Granat använder omkring 1900 namnet Spatorp i sin handelsbok från den affär som han drev hemma i Granelund. Sista inneboende var långt fram på 1900 talet.

Ägare 1892: Anders G. Carlsson o.h.h. Lovisa Katarina, lagfart 1892 2 juni
Köpebrev 1892 25 maj
Gift med Lovisa Katarina Lindell
Ägare 1894: Erik Johan Jäderholm
F 1863 4 maj i Jäder
Gift 1888 28 oktober med Anna Carolina Wall 1866 12 december i Uppsala
Barn: Carolina Elisabet f 1889 24 oktober i Jäder
Carolina Maria f 1891 1 januari i Jäder
Anna Carolina f 1892 29 november i Jäder
Familjen inflyttar år 1894 från Jäder och utflyttar till Nord-Amerika år 1900

Torpet är ej namngivet på kartan och torde vara uppbyggt efter avstyckningen år 1891. Det ligger (har legat) norr om gården Jacksboäng intill Skerikesgränsen. Grundresterna där är av senare datum, alltså från 1890-talet.

Ägare 1911: Anders Carlsson, lagfart 1911 9 maj
Anders Carlsson blir ensam ägare enligt arvskifte 1911 22 april

Ägare 1914: Matilda Larsson och Frans Gustavsson, lagfart 1914 11 maj
Bouppteckning 1913 8 juli.

Ägare 1914: Johan Petter Johansson, lagfart 1914 11 maj
Köpebrev 1914 24 januari
Familjen inflyttar från Långmossen Vångsta år 1915.
i samband med att J. P. Johansson flyttar in kommer torpet att gå under namnet ”Vargens” efter det tillnamn som Johansson fick efter ett slagsmål på fägatan vid Långmossen.
Det verkar troligt att J P Johansson är samme man som tidigare ägde hemmanet No 15 som senare styckades upp i 15a och 15b. 1892 köper Gat-Karlsson (adoptivföräldrar till Lennart Johanssons far Martin) No15b för 1400 kr. Vid försäljningen behöll J P Johansson 15a (1/24 mtl). Namnet Vargens kan komma av att J P Johansson var inblandad i ett slagsmål där han fick namnet Vargen.

J P Johanssons Sterbhus nämns 1944 i en räkning på 3 kr 73 öre gällande för delning av enskild väg från allmänna vägen vid Vångsta 231 till Vångsta 210
Torpet låg bortom Jacksboäng, och var en s.k. fattigstuga

Ägare 1944: J P Johanssons sterbhus

Ägare xxxx: Hulda Karlsson
Med sonen Uno. som ägnade sig åt torghandel, samt levde på kommunens fattigvården

Ägare 1998: Roland Eriksson
Roland Eriksson köpte till marken för att ha den som betesmark till hästarna.
När Roland Eriksson köpte Vargens var kommunen ägare. Kommunen hade tagit fastigheten som betalning för vård på ålderdomshemmet

Åter till gårdslistan

Historien om Vångsta